School waar je trots op (jezelf) kunt zijn

Medezeggenschapsraad


In de Medezeggenschapsraad hebben zowel ouders als personeel zitting. Via kandidaatstelling en eventuele verkiezing worden zowel ouders als personeel voor de duur van drie jaar gekozen. De MR geeft instemming dan wel advies aan het bestuur over onderwerpen die met het beleid van de Toermalijn te maken hebben. De MR heeft een controlerende taak met betrekking tot de uitvoering van het afgesproken beleid. Ook voor zaken als schoolvakanties, studiedagen, de schoolgids en de jaarkalender heeft de MR instemmings- en/of adviesrecht. In principe komt de MR maandelijks bij elkaar.
In onze jaarkalender vindt u de actuele namen van de ouders die zitting hebben in de Ouderraad of de Medezeggenschapsraad.