School waar je trots op (jezelf) kunt zijn

Nieuwe leerling op de Toermalijn


De reguliere basisscholen binnen het samenwerkingsverband doen hun uiterste best om voor alle leerlingen een passend onderwijsaanbod te realiseren. Soms is het echter niet mogelijk om, binnen een gewone basisschool, alle ondersteuning te bieden die nodig is. Een plek op SBO de Toermalijn is dan wellicht passender. De overstap naar de Toermalijn kan echter niet zomaar. Het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs dient hiervoor een toelaatbaarheidsverklaring af te geven. Hieronder staat, in het kort, de procedure weergegeven die hierbij gevolgd wordt.
 

Voor een leerling die al ingeschreven staat op een basisschool

De basisschool constateert dat er niet voldoende tegemoet gekomen kan worden aan de onderwijs- en ondersteuningsbehoefte van een leerling. De basisschool bespreekt dit met U als ouder en gezamenlijk worden de mogelijkheden verkend, waarbij een oriëntatie op de Toermalijn tot de mogelijkheden behoort. Wanneer gezamenlijk geconstateerd wordt dat verwijzing naar SBO de beste optie is, dan legt de basisschool dit advies voor aan twee afzonderlijke deskundigen. Bij wet is bepaald dat dit dienen te zijn:
  1. Een orthopedagoog
  2. Iemand met kennis van de beperking waar de betreffende leerling mee te maken heeft (bv. schoolarts, psycholoog, maatschappelijk-deskundige, etc.).
Wanneer deze deskundigen het advies onderschrijven organiseert de basisschool een zogenaamde Triade. Dit is een gesprek tussen ouders, basisschool en de Toermalijn. Wanneer alle drie de partijen het eens zijn over de plaatsing op de Toermalijn dan wordt er een Toelaatbaarheidsverklaring ( TLV) aangevraagd bij het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs.
Het aanvraagformulier dient ondertekend te zijn door de volgende partijen:
  1. Ouders/Verzorgers
  2. Basisschool
  3. SBO de Toermalijn
  4. Betrokken orthopedagoog
  5. Betrokken tweede deskundige
  6. Schoolbestuur of samenwerkingsverband (afhankelijk van wie de kosten draagt)
Tevens wordt op het aanvraagformulier aangegeven wanneer een evaluatiegesprek plaatsvindt. Het samenwerkingsverband controleert of alle partijen het formulier getekend hebben en geeft, indien dit het geval is, een TLV af. Op de aangegeven datum (meestal een jaar na de plaatsing op de Toermalijn) evalueren ouders, de Toermalijn en de basisschool of de plaatsing opgeleverd heeft wat men er van verwacht had. Tijdens dit gesprek komen ook de mogelijkheden voor eventuele terugplaatsing naar het regulier onderwijs aan de orde. De uitkomst van dit gesprek bepaalt of de TLV verlengd wordt.
 


Voor een leerling die nog niet ingeschreven staat op een basisschool

In dit geval zijn er verschillende mogelijkheden:
  1. Tijdens de aanmeldprocedure constateert de basisschool dat men niet tegemoet kan komen aan de ondersteuningsbehoefte van de leerling. De basisschool stelt dit vast aan de hand van informatie van de ouders en van bijv. de peuterspeelzaal of het Medisch Kinderdagverblijf. Verder wordt dezelfde procedure gevolgd als voor een leerling die al ingeschreven stond.
  2. Tijdens de voorschoolse periode wordt door de peuterspeelzaal of het Medisch Kinderdagverblijf (MKD) al geconstateerd dat de betrokken leerling aangewezen is op SBO de Toermalijn. De Triade wordt dan gevormd door de ouders, de peuterspeelzaal of het MKD en de Toermalijn. Verder wijkt de procedure niet af van hetgeen er hierboven beschreven is. Het evaluatiegesprek wordt dan gevoerd door de Toermalijn en de ouders.